Vedtægter

VEDTÆGTER FOR K19’s VENNER STØTTEFORENING FOR FDF K 19 – VANLØSE

§ 1. Foreningens navn er K19’s Venner
Stk. 2. Foreningens adresse er Kassererens adresse

§ 2. Foreningens formål er, at danne bindeled mellem K19’s venner og FDF K 19 – Vanløse (herefter kaldet Kredsen), samt yde praktisk og økonomisk støtte til Kredsen

§ 3. Som medlemmer af Foreningen kan optages alle, der har interesse i og ønske om – aktivt eller passivt – at støtte Kredsen og dennes medlemmer

§ 4. Bestyrelsen består af 5 til 8 medlemmer, der udpeges således:

1) Mindst 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen
2) 1 lederrepræsentant udpeges af Kredsen for 1 år ad gangen, som indtræder i K19’s Venners bestyrelse efter den årlige generalforsamling
3) 1 medlem af K 19s kredsbestyrelse udpeges for 2 år ad gangen af K 19s kredsbestyrelse, bestyrelsesmedlemmet indtræder i K 19’s Venners bestyrelse efter den årlige generalforsamling
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger endvidere 1 bestyrelsessuppleant for 2 år ad gangen
Stk. 3. De valgte medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således, at halvdelen hvert år er på valg. Kredsen og Kredsbestyrelsen vælger selv valgperioden.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling. Der skal som minimum udpeges en formand, en næstformand og en kasserer.
Stk. 5. Bestyrelsen afholder minimum 4 møder fordelt på hele året.

§ 5. Generalforsamlingen afholdes hvert efterår efter forudgående indkaldelse. Indkaldelsen udsendes med minimum 14 dages varsel.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 3. Afstemning sker alene ved håndsoprækning blandt tilstedeværende, betalende medlemmer
Stk. 4. 10 medlemmer eller 3 medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel som angivet i stk. 1.
Stk. 5. På generalforsamlingen vælges en revisor for 1 år ad gangen.

§ 6. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen
Stk. 2. Kontingentet opkræves primo august måned med forfald 31. august.
Stk. 3. Ved indmeldelse i perioden 1. august til 31. december betales kontingent for et helt år.
Ved indmeldelse i perioden 1. januar til 31. juli betales for et halvt år.

§ 7. Regnskabsåret er fra 1/1-31/12
Stk. 2. Regnskab forelægges generalforsamlingen
Stk. 3. Regnskabet føres elektronisk og opbevares elektronisk.
Stk. 4. Udgifter skal anerkendes af formanden

§ 8. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler i henhold til § 2, og tegner sig ved formand og kasserer i forening.
Stk. 2. Ved disposition ud over kr. 1.000,- tegnes foreningen ved formand, næstformand og kasserer i forening.
Stk. 3. Ved disposition ud over kr. 10.000,- tegnes foreningen alene af den samlede bestyrelse (minimum 80% af bestyrelsens medlemmer stemmer for).

§ 9. Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 10. Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved beslutning på generalforsamlingen.

§ 11. Ved foreningens eventuelle opløsning, der kun kan ske efter beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, tilfalder foreningens evt. midler og andre aktiver, herunder fast ejendom, Kredsen.

Som ændret på generalforsamling 20. september 2016